FOLLOW US ON:
  • Email Login

    Waterway Excavation गर्ने कार्य सम्पन्न

    20170604_143135

    मिति २०७४।०२।०८ गतेबाट Surge Tank देखी Intake तिर करिब ९०% Waterway Excavation गर्ने कार्य सम्पन्न भयो र बाँकि कार्य हुदै ।