FOLLOW US ON:
  • Email Login

    आयोजनामा परेका रुखहरु हटाउने कार्य सम्पन्न

    DSC02690

    आयोजनाको अलाइन्मेण्टमा परेको सामुदायिक वनहरु ‘भूतियापाखा सामुदायिक वन’ र ‘बडहरे सामुदायिक वन’ को रुखहरु हटाउने कार्य मिति २०७४।०२।२७ मा सम्पन्न भयो ।